We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. OKPrivacy
Copyrights

Nederlands

Copyrights liggen bij Creatieve Papier Uitspattingen.

Gebruiksvoorwaarden van de bestanden/patronen:

GEEN TOESTEMMING:

- Geen doorverkoop of delen van de bestanden/patronen.

- Geen veranderingen aanbrengen en dan verkopen als eigen bestand/patroon.

- Geen toestemming om het bestand uit te snijden en dan als knutselpakket te koop aanbieden

- Geen toestemming om het bestand te gebruiken voor workshops. Daarvoor moet je eerst een licentie kopen bij Creatieve Papier Uitspattingen

WEL TOEGESTAAN:

- Kant en klare papier creaties mogen gebruikt worden voor de verkoop.

 

Bij vragen kun je contact opnemen met: info@creatievepapieruitspattingen.com

Ontwerpen zijn gemaakt door © Creatieve Papier Uitspattingen

 

English

Copyrights are at Creatieve Papier Uitspattingen.

Terms of use of the files / patterns:

NO PERMISSION:

- No resale or parts of the files / patterns.

- Do not make changes and then sell as your own file / pattern.

- No permission to cut out the file and then offer it as a craft package

- No permission to use the file for workshops. For this you first have to buy a license with Creatieve Papier Uitspattingen

ALLOWED:

- Ready-made paper creations may be used for sale.

 

For questions you can contact: info@creatievepapieruitspattingen.com

Designs are made by © Creatieve Papier Uitspattingen

 

Deutsch

Urheberrechte liegen bei Creatieve Papier Uitspattingen.

Nutzungsbedingungen der Dateien / Muster:

KEINE ERLAUBNIS:

- Kein Weiterverkauf oder Teile der Dateien / Muster.

- Nehmen Sie keine Änderungen vor und verkaufen Sie sie als eigene Datei / Muster.

- Keine Erlaubnis, die Datei auszuschneiden und als Bastelpaket anzubieten

- Keine Erlaubnis, die Datei für Workshops zu verwenden. Dazu müssen Sie zunächst eine Lizenz bei Creatieve Papier Uitspattingen erwerben

ERLAUBT:

- Für den Verkauf können vorgefertigte Papierkreationen verwendet werden.

 

Bei Fragen können Sie sich an info@creatievepapieruitspattingen.com wenden

Entwürfe werden von © Creatieve Papier Uitspattingen erstellt