Copyrights

Nederlands

Copyrights liggen bij Creatieve Papier Uitspattingen.

Copyrights zijn NIET overdraagbaar

Gebruiksvoorwaarden van de bestanden/patronen:

GEEN TOESTEMMING:

- Geen doorverkoop of delen van de bestanden/patronen.

- Geen veranderingen aanbrengen en dan verkopen als eigen bestand/patroon.

- Geen toestemming om het bestand uit te snijden en dan als knutselpakket te koop aanbieden

- Geen toestemming om het bestand te gebruiken voor workshops. Daarvoor moet je eerst een licentie kopen bij Creatieve Papier Uitspattingen

WEL TOEGESTAAN:

- Kant en klare papier creaties mogen gebruikt worden voor de verkoop.

 

Bij vragen kun je contact opnemen met: info@creatievepapieruitspattingen.com

Ontwerpen zijn gemaakt door © Creatieve Papier Uitspattingen

 

English

Copyrights are at Creatieve Papier Uitspattingen.

Copyrights are NOT transferable

Terms of use of the files / patterns:

NO PERMISSION:

- No resale or parts of the files / patterns.

- Do not make changes and then sell as your own file / pattern.

- No permission to cut out the file and then offer it as a craft package

- No permission to use the file for workshops. For this you first have to buy a license with Creatieve Papier Uitspattingen

ALLOWED:

- Ready-made paper creations may be used for sale.

 

For questions you can contact: info@creatievepapieruitspattingen.com

Designs are made by © Creatieve Papier Uitspattingen

 

Deutsch

Urheberrechte liegen bei Creatieve Papier Uitspattingen.

Urheberrechte sind NICHT übertragbar

Nutzungsbedingungen der Dateien / Muster:

KEINE ERLAUBNIS:

- Kein Weiterverkauf oder Teile der Dateien / Muster.

- Nehmen Sie keine Änderungen vor und verkaufen Sie sie als eigene Datei / Muster.

- Keine Erlaubnis, die Datei auszuschneiden und als Bastelpaket anzubieten

- Keine Erlaubnis, die Datei für Workshops zu verwenden. Dazu müssen Sie zunächst eine Lizenz bei Creatieve Papier Uitspattingen erwerben

ERLAUBT:

- Für den Verkauf können vorgefertigte Papierkreationen verwendet werden.

 

Bei Fragen können Sie sich an info@creatievepapieruitspattingen.com wenden

Entwürfe werden von © Creatieve Papier Uitspattingen erstellt